Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U.2008 nr 189 poz.1158), notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.
Jako osoba zaufania publicznego przy dokonywaniu tych czynności czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Stronie biorącej udział
w czynnościach, która nie zna języka polskiego, treść sporządzanego dokumentu tłumaczona jest przez tłumacza przysięgłego.
Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz obowiązany jest stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności na podstawie prawem przewidzianych dokumentów.

Czynności notarialne dokonywane są z najwyższą starannością i dbałością o uzewnętrznienie woli stron, przy zachowaniu norm wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zakres czynności notarialnych reguluje art.79 Prawa o notariacie, zgodnie z którym notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne, w tym umowy sprzedaży i darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, umowy dożywocia, umowy przedwstępne, umowy przenoszące własność i umowy warunkowe, umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych, umowy zamiany, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, umowy spółki, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia, w tym poświadcza za zgodność z oryginałem dokumenty, własnoręczność złożonego odpisu, wzory podpisów, poświadcza datę pewną
  i pozostawanie danej osoby przy życiu;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły, w tym protokoły zgromadzeń spółek, zebrań wspólnot mieszkaniowych;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.