Opłaty pobierane przez notariusza

Notariusz pobiera - zgodnie z przepisami art. 5 oraz art. 7 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo
o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.), następujące opłaty:

  1. opłaty sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28.07. 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594);
  2. podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 09.09.2000 roku
    o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649);
  3. podatek od darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28.08. 1983 roku o podatku od spadków
    i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz.768);
  4. wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych, które szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.).
    Wynagrodzenie notariusza powiększa się o podatek od towarów i usług (VAT).