Dokumenty

Do dokonania czynności notarialnej niezbędne są dokumenty dostarczane przez strony czynności.

Rodzaj dokumentów uzależniony jest od dokonywanej czynności.
Poza dokumentami wymienionymi w zakładkach poniżej:

 • w przypadku czynności, których przedmiotem jest prawo nabyte w drodze spadku, bądź po 01.01.2007r. w drodze darowizny, konieczne jest uzyskanie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego, iż podatek został zapłacony, wystąpiło zwolnienie podatkowe lub że zobowiązanie podatkowe wygasło,
 • w przypadku finansowania zakupu ze środków pochodzących z kredytu bankowego potrzebna jest umowa kredytowa,
 • w przypadku gdy będący stroną czynności małżonkowie pozostają w ustroju rozdzielności majątkowej, należy przedłożyć wypis umowy majątkowej lub orzeczenie sądu,
 • w przypadku, gdy przy czynności działa pełnomocnik, należy przedstawić akt pełnomocnictwa.


Przykładowe czynności notarialne:

Zbycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość
 • odpis księgi wieczystej,
 • dowód nabycia - np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • dane z dowodów osobistych.
Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • w przypadku, gdy dla prawa prowadzona jest księga wieczysta - odpis księgi wieczystej,
 • zaświadczenie Spółdzielni,
 • dowód nabycia - np. przydział, wypis aktu notarialnego,
 • dane z dowodów osobistych.
Zbycie nieruchomości gruntowej
 • odpis księgi wieczystej,
 • dowód nabycia - np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu, decyzja administracyjna,
 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku zbycia części nieruchomości wypis i wyrys,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu nieruchomości w planie,
 • dane z dowodów osobistych.
Poświadczenie dziedziczenia
 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament – jeśli został sporządzony przez spadkodawcę,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia, a w przypadku zmiany nazwiska wskutek zawarcia małżeństwa – akty małżeństwa,
 • zaświadczenie urzędu miasta lub gminy według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego o nadanym mu numerze ewidencyjnym (PESEL).
Umowy majątkowe małżeńskie

Przed zawarciem małżeństwa

 • dane z dowodów osobistych

Po zawarciu małżeństwa

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane z dowodów osobistych
Spółki
Umowa spółki
 • podstawowe informacje: osoby wspólników, firmę spółki i jej siedzibę, wysokość kapitału zakładowego i przedmiot działalności,
 • dane z dowodów osobistych.

Protokoły z posiedzeń wspólników
 • zmiana umowy - tekst jednolity umowy spółki, aktualny odpis z KRS, proponowane zmiany