Notariusz

Witamy Państwa na stronie internetowej notariusza Iwony Zofii Brzostowskiej w Bolesławcu.

Iwona Zofia Brzostowska jako osoba zaufania publicznego, mianowana do pełnienia funkcji notariusza przez Ministra Sprawiedliwości, czuwa aby dokonywane przez nią czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii, a także innych osób w stosunku do których czynność taka może wywołać skutki prawne. Zachowuje w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powzięła wiadomość ze względu na dokonywane czynności notarialne. Udziela bezpłatnych informacji i wyjaśnień w ramach dokonywanej czynności.

Notariusz Iwona Zofia Brzostowska ma wieloletnią praktykę w stosowaniu prawa. Prowadzi Kancelarię Notarialną nieprzerwanie od 1995 roku.

Kancelaria Notarialna Iwony Zofii Brzostowskiej znajduje się w centrum miasta przy ul.Ogrodowej
nr 6/2, w sąsiedztwie budynku poczty głównej. Mieści się na parterze budynku, co jest dogodne dla osób niepełnosprawnych. Wejście do Kancelarii jest bezpośrednio od ulicy.

Kancelaria otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, a w innym dniu
i porze po wcześniejszym umówieniu się z notariuszem.

Czynności dokonywane są w siedzibie Kancelarii, a w uzasadnionych przypadkach, uwarunkowanych okolicznościami lub charakterem czynności, także w innych miejscach - mieszkaniu, szpitalu, siedzibie klienta.

Wcześniejszy kontakt z kancelarią, umożliwia ustalenie rodzaju czynności notarialnej, przygotowanie dokumentów, których wymagają przepisy prawa i takich, które gwarantują bezpieczeństwo czynności oraz ustalenie dogodnego dla Państwa terminu dokonania czynności, jak i związanych z nią kosztów. Czynności wykonywane w Naszej Kancelarii są z należytą starannością i dbałością o uzewnętrznienie woli stron, przy zachowaniu norm wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.


„Ślubuję uroczyście jako notariusz
powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem,
dochować tajemnicy państwowej i zawodowej,
w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru
i uczciwości.”

Iwona Zofia Brzostowska
Notariusz